קולות קוראים

תמיכה בנושא חברה וקליטה 2021 - מס' 13967

יש להגיש את הבקשות עד ה- 21.11.2021 בשעה 12:00. 

הודעה לציבור בדבר מתן תמיכות בנושאי חברה וקליטה
נוהל חברה וקליטה 2021
נספחים
תנאים כלליים

תמיכה בנושא תשתיות ובינוי 2020

יש להגיש את הבקשות עד ה- 25.10.2020 בשעה 13:00. קול קורא במרכבה מספר 12291

הקול קורא הוארך להגשה עד 03.11.20 בשעה 13:00

הודעה לציבור בדבר מתן תמיכות לתשתיות ובינוי
נוהל התמיכה בנושא תשתיות ובינוי לשנת 2020
הסכם לקבלת תמיכה תשתיות ובינוי
נספחים
נספח ביטוח
הודעה לציבור בדבר מתן תמיכות לתשתיות ובינוי (להערות הציבור)
נוהל התמיכה בנושא תשתית ובינוי לשנת 2020- להערות הציבור
תשובות לשאלות והבהרות בנוגע לנוהל התמיכה בנושא תשתית ובינוי לשנת 2020
פרוטוקול ועדת תמיכות
פרוטוקול ועדת תמיכות - ערעורים

תמיכה בנושא מבנים יבילים ותשתיות לקליטה 2020- מס' 12291

הודעה לציבור בדבר מתן סיוע בנושאי תמיכה מבנים יבילים ותשתיות לקליטה- הארכת תוקף
הודעה לציבור בדבר מתן סיוע בנושאי תמיכה מבנים יבילים ותשתיות לקליטה
נוהל תמיכה בנושאי מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה
הסכם לקבלת תמיכה
נספחים
פרוטוקול ועדת תמיכות
פרוטוקול ועדת תמיכות- הארכת מועד לערעור

תמיכה בנושא טיפול נקודתי 2020- מס' 12232

יש להגיש את הבקשות עד ה- 22.09.2020 בשעה 13:00. קול קורא במרכבה מספר 12232

הקול קורא הוארך להגשה עד 22.10.20 בשעה 13:00

הודעה לציבור בדבר מתן סיוע בנושאי טיפול נקודתי- הארכת תוקף שנייה
הודעה לציבור בדבר מתן סיוע בנושאי טיפול נקודתי- הארכת תוקף
הודעה לציבור בדבר מתן סיוע בנושאי טיפול נקודתי
נוהל טיפול נקודתי 2020
נספחים
נספח ביטוח
הסכם לקבלת תמיכה טיפול נקודתי
נספח- הצטיידות
פרוטוקול ועדת תמיכות

תמיכה בנושא חברה וקליטה 2020- מס' 12231

יש להגיש את הבקשות עד ה- 10.09.2020 בשעה 12:00. קול קורא במרכבה מספר 12231

הקול קורא הוארך להגשה עד 15.9.2020

הודעה לציבור בדבר מתן סיוע בנושאי חברה וקליטה - הארכת תוקף
הודעה לציבור בדבר מתן סיוע בנושאי חברה וקליטה
נוהל חברה וקליטה 2020
נספחים
הסכם קבלת תמיכה חברה וקליטה
נספח ביטוח
פרוטוקול ועדת תמיכות

תמיכה בנושא יזמות עסקית 2019- מס' 11056
תמיכות בנושא יזמות עסקית לשנת 2019

יש להגיש את הבקשות עד ה26.09.2019. קול קורא במרכבה מספר 11056

פרסום הודעה בדבר מתן סיוע ליזמויות עסקיות - הארכת תוקף
נוהל יזמות עסקית מעודכן
מודעת פרסום לעיתון תמיכות יזמות עסקית
פרסום הודעה להערות הציבור למתן תמיכות בנושאי יזמות עסקית 30.06.2019
נוהל יזמות עסקית להערות הציבור
תשובות להערות הציבור
הסכם קבלת תמיכה יזמות עסקית
הצהרת מקבל התמיכה
הצהרת שיעבוד
טופס קבלת תמיכות ממשרדי ממשלה
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס פרטי ספק
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- מבנה תכנית עסקית
נספח 5- כתב ויתור על תמיכה
נספח 6- רשימת תיוג יזמות עסקית
שטר חוב אגודה
שטר חוב מתיישב
סימולציה- נוהל יזמות עסקית
פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 03/21.06.2020 ( כולל טבלה)
פרויקטים שנדחו או לא קיבלו ניקוד מספיק

תמיכה בנושאי מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה 2018-19- מס' 10847
תמיכות בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018/19

הודעה לציבור למתן תמיכות בנושאי מבנים 05.06.2019
נוהל מעודכן למתן אפשרות לקבלת תמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה
נוהל התמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018/19- להערות הציבור
תשובות להערות הציבור
הודעה לציבור
נספח 2 - טופס להעברת כספים
נספח 3 - טופס הגשה מקצועי מבנים יבילים
נספח 4 - רשימת תיוג
הסכם קבלת תמיכה- מבנים יבילים ותשתיות לקליטה
נספח ד- ביטוח כללי מעודכן
פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 29.07.19 (כולל טבלה)

תמיכות טיפול נקודתי 2019- מס' 10786

יש להגיש את הבקשות בפורטל המרכבה לא יאוחר מ- 16.5.2019

מודעת פרסום למתן תמיכות בנושא טיפול נקודתי 2019
נוהל התמיכה
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג (check list)
נספח 5- תבנית לתכנית העבודה
נספח 6- מסמך הסבר להכללת היישוב בטיפול נקודתי
הסכם לקבלת תמיכה טיפול נקודתי 2019
נספח ד'- ביטוח כללי מעודכן
פרוטוקול ועד תמיכות כולל טבלה

תמיכות לתשתיות מחוללי שינוי לשנים 2018-19- מס' 10333

יש להגיש את הבקשות בפרוטל המרכבה לא יאוחר מ- 11.04.2019  

מודעת פרסום להערות הציבור
נוהל להערות הציבור
תשובות להערות הציבור
מודעה להגשת בקשות
נוהל תמיכה מעודכן 04.04.2019
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נפסח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג (check list) מחוללי שינוי
פרוטוקול ועדת תמיכות מיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018 2019 - 29.5.2019
גלופת הסכם קבלת תמיכה מחוללי שינוי
נספח ד' - נספח ביטוח

תמיכות חברה וקליטה לשנים 2018-19

מודעת פרסום להערות הציבור
נוהל להערות הציבור
תשובות לשאלות הציבור
מודעה להגשת בקשות
נוהל מעודכן
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג
נספח 5- תכניות עבודה
נספח 6- בעלי תפקידים
פרוטוקול ועדת תמיכות חברה וקליטה לשנים 2018 2019 - 27.09.2019
הסכם חברה וקליטה 2018-19

תמיכות יזמות עסקית 2017-18

נוהל תמיכה בנושאי יזמות עסקית
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
טופס 3- טופס הגשה מקצועי

יש לצרף תכנית עסקית מאושרת על ידי מעו"ף/ מט"י או כל גורם מקצועי מוסמך אחר

התייחסות והבהרות לשאלות הציבור
הצהרת מקבל תמיכה
שטר חוב- מתיישב
פרוטוקול ועדת תמיכות כולל נספח א' דירוג הבקשות
הסכם קבלת תמיכה- יזמות עסקית
נספח 5- מכתב ויתור
שטר חוב מתיישב

פעילויות בתחום החברה והקליטה:

יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה – מספר קול קורא 8534 – עד לתאריך 8.11.2017 בשעה 16:00 וכן עותק למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

נוהל התמיכה בנושא חברה וקליטה לשנת 2017
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג (check list)
נספח 5- תבנית לתכנית עבודה
ריכוז התייחסות להערות הציבור
פרוטוקול ועדת תמיכות
נספח ד´- תוצאות כולל ציון סופי וסכום התמיכה למועצה

פעילויות בתחום הטיפול הנקודתי:

הודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018
נוהל התמיכה בנושא טיפול נקודתי לשנת 2017-2018
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג (check list)
נספח 5- תבנית לתכנית עבודה
נספח 6- פירוט תכנית העבודה
הסכם קבלת תמיכה - טיפול נקודתי2018 עדכון סעיפי ביטוח 16.5.2018
פרוטוקול טיפול נקודתי 2018
פרוטוקול טיפול נקודתי 2018 + עדכון וטבלאות
פרוטוקול טיפול נקודתי 2017 סופי
פרוטוקול טיפול נקודתי 2017 סופי מפורט
פרוטוקול טיפול נקודתי 2017 סופי- נספח א'

פעילויות בתחום תשתית ובינוי:

המועד הוארך – יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה – מספר קול קורא 8616 – עד לתאריך23.11.17 וכן עותק קשיח למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

נוהל התמיכה בנושא תשתית ובינוי לשנת 2017
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי - תכנון
נספח 3- טופס הגשה מקצועי - תשתית ובינוי
נספח 4- רשימת תיוג (check list)
הסכם קבלת תמיכה - תשתית ובנוי 22.4.2018
נספח ג´- תשלומי תשתיות ובינוי
נספח ד´- ביטוח כללי מעודכן
ריכוז התייחסות להערות הציבור
פרוטוקול ועדת תמיכות – תשתיות
טבלת דרוג – נספח א´