קולות קוראים

תמיכות מבנים יבילים 2018-19
תמיכות בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018/19

הערות לנוהל ניתן לשלוח לכתובת המייל hanocha@wzo.org.il  לא יאוחר מ- 12.5.2019 שעה 12:00

הודעה לציבור למתן תמיכות בנושאי מבנים
נוהל התמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018/19

תמיכות טיפול נקודתי 2019- מס' 10786

יש להגיש את הבקשות בפורטל המרכבה לא יאוחר מ- 16.5.2019

מודעת פרסום למתן תמיכות בנושא טיפול נקודתי 2019
נוהל התמיכה
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג (check list)
נספח 5- תבנית לתכנית העבודה
נספח 5- פירוט תכנית העבודה

תמיכות לתשתיות מחוללי שינוי לשנים 2018-19- מס' 10333

יש להגיש את הבקשות בפרוטל המרכבה לא יאוחר מ- 11.04.2019  

מודעת פרסום להערות הציבור
נוהל להערות הציבור
תשובות להערות הציבור
מודעה להגשת בקשות
נוהל תמיכה מעודכן 04.04.2019
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נפסח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג (check list) מחוללי שינוי

תמיכות חברה וקליטה לשנים 2018-19

מודעת פרסום להערות הציבור
נוהל להערות הציבור
תשובות לשאלות הציבור
מודעה להגשת בקשות
נוהל מעודכן
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג
נספח 5- תכניות עבודה
נספח 6- בעלי תפקידים
לאחר ועדת תמיכות- הסכם
לאחר ועדת תמיכות - ביטוח

תמיכות יזמות עסקית 2017-18

נוהל תמיכה בנושאי יזמות עסקית
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
טופס 3- טופס הגשה מקצועי

יש לצרף תכנית עסקית מאושרת על ידי מעו"ף/ מט"י או כל גורם מקצועי מוסמך אחר

התייחסות והבהרות לשאלות הציבור

פעילויות בתחום החברה והקליטה:

יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה – מספר קול קורא 8534 – עד לתאריך 8.11.2017 בשעה 16:00 וכן עותק למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

נוהל התמיכה בנושא חברה וקליטה לשנת 2017
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג (check list)
נספח 5- תבנית לתכנית עבודה
ריכוז התייחסות להערות הציבור
פרוטוקול ועדת תמיכות
נספח ד´- תוצאות כולל ציון סופי וסכום התמיכה למועצה

פעילויות בתחום הטיפול הנקודתי:

הודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018
נוהל התמיכה בנושא טיפול נקודתי לשנת 2017-2018
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי
נספח 4- רשימת תיוג (check list)
נספח 5- תבנית לתכנית עבודה
נספח 6- פירוט תכנית העבודה

פעילויות בתחום תשתית ובינוי:

המועד הוארך – יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה – מספר קול קורא 8616 – עד לתאריך23.11.17 וכן עותק קשיח למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

נוהל התמיכה בנושא תשתית ובינוי לשנת 2017
נספח 1- טופס בקשה מנהלי
נספח 2- טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
נספח 3- טופס הגשה מקצועי - תכנון
נספח 3- טופס הגשה מקצועי - תשתית
נספח 4- רשימת תיוג (check list)
הסכם קבלת תמיכה - תשתית ובנוי 22.4.2018
נספח ג´- תשלומי תשתיות ובינוי
נספח ד´- ביטוח בשקלים
ריכוז התייחסות להערות הציבור
פרוטוקול ועדת תמיכות – תשתיות
טבלת דרוג – נספח א´