חוזים ובטחונות

אישורי זכויות, רישום משכנתא וכל מה שקשור במקרקעין

שעות קבלת קהל: ימי ראשון ורביעי 9:00-15:00

אישור היישוב- טופס 1
כספים אסורים- תצהיר אגודה 1 א'
כספים אסורים- תצהיר מתיישבים 1 ב'
שאלון למועמד- טופס 2
חוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש- טופס 3
כתב ויתור- טופס 4
אישור האגודה להעברת זכויות- טופס 5
אישור עורך דין- טופס 6
בקשת המתיישבים לקבלת "התחייבות לרישום משכנתא" - טופס 7
בקשה לשיעבוד המוכר לטובת בנק הקונה- טופס 7א'
בקשה לרישום הערה על מכר- טופס 8
בקשת הזכאים על רישום הערה לצורך בהסכמה - טופס 8 ב'
תצהיר שאין למתיישבים זכויות בנחלה ו'או בבית ו'או במגרש בהתיישבות הכפרית- טופס 9
בקשה לרישום צו ירושה או צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון- טופס 10
בקשה להעברת זכויות אגב גירושין - טופס 11