כספים אסורים

בהחלטתו מיום 8.7.2019 קבע בג"ץ:

 

ההסתדרות הציונית העולמית תתנה מתן זכויות בר רשות למתיישב בהגשת תצהיר כדין הן מטעם האגודה השיתופית שבשטחה כלול המגרש והן מטעם המתיישב, לפיו כל אחד מהצדדים מצהיר כי לא נגבו כספים מעבר לעלויות הפיתוח, המאושרות ע"י משרד השיכון.

 

לכן, מעתה ואילך על כל מקבל קרקע בהקצאה ראשונה לצרף לבקשתו 2 תצהירים המפורטים בהחלטת הבג"ץ – תצהיר אחד של אגודת היישוב והתצהיר השני של המתיישב/ים.

 

נוסח התצהירים מופיע בנוהל "הקצאה ראשונה של מגרש למגורים ביישוב קהילתי ביהודה ושומרון" באתר החטיבה להתיישבות  http://www.hityashvut.org.il/%d7%97%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%98%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-2-3/

 

כדלקמן:

1.       תצהיר אגודה – טופס 1 א'.

2.       תצהיר מתיישב/ים – טופס 1 ב'.

 

על המצהירים לצרף לתצהירם מסמך אומדן עלויות הפיתוח ומפה, כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון: http://www.moch.gov.il/beniyya_kafrit/Pages/eishurey_aluyot_pituach.aspx

יודגש, כי במקרה של הקצאה ראשונה  התצהירים הם חלק בלתי נפרד מן הנוהל, והגשתם היא חובת המתיישבים. ללא התצהירים לא יקבלו המתיישבים מגרש בהקצאה ראשונה.

 

                                     ב ב ר כ ה,

 

                             דוד עמר

                               מנהל חטיבת חוזים, בטחונות וקרקעות

 

 

כספים אסורים- תצהיר אגודה 1א'
כספים אסורים- תצהיר מתיישבים 1ב'