הקצאה ראשונה של מגרש למגורים ביישוב קהילתי ביהודה ושומרון

לצורך קבלת זכויות במגרש למגורים ביישוב קהילתי ביהודה ושומרון על המתיישבים להמציא את המסמכים הבאים:

מסמכים:

1. אישור היישוב (טופס 1) – מקור.

2. שאלון למועמד (טופס 2) בצירוף תמונות של שני בני הזוג המתיישבים, חתום על ידי שני בני הזוג המתיישבים וחתום על ידי ועדת הקבלה האזורית – מקור.

3. צילום של תעודות הזהות של שני בני הזוג המתיישבים בצירוף הספחים.

4. חוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש (טופס 3) חתום על ידי שני בני הזוג המתיישבים וחתימתם מאומתת על ידי עורך דין – 2 עותקים מקוריים.

5. תצהיר שאין למתיישבים זכויות בנחלה ו/או בבית ו/או במגרש בהתיישבות הכפרית בארץ ישראל (טופס 9) – מקור.

6. אישור המועצה המקומית / אזורית  – מקור.

7. תצהירים על העדר כספים אסורים – (מקור) תצהיר אגודה טופס 1א, תצהיר מתיישב טופס 1ב ואומדן עלויות פיתוח

 

המיישבת אמונה על אכלוס היישובים שבטיפולה ולכן מקצה רק מגרש אחד למשפחה כדי שהמשפחה תתגורר בבית שנבנה על המגרש. המיישבת לא מסכימה שמשפחה תחזיק יותר ממגרש אחד,  כיון שהמגרש הנוסף לא ישמש את המשפחה למגוריה.

רק במקרים חריגים – כגון: המתיישבים עומדים לרכוש מגרש וטרם הצליחו למכור את המגרש הראשון –  תסכים המיישבת לכך שמשפחה תחזיק שני מגרשים. הסכמה כזו, אם תינתן, תינתן לזמן מוגבל ושלא יעלה על 18 חודשים, והמתיישבים יתחייבו למכור את המגרש הראשון במועד שתקבע המיישבת, ואף יידרשו לתת בטוחות להבטחת התחייבותם זו.

מתיישבים המבקשים לקבל מראש את הסכמת המיישבת כאמור יפנו במכתב למיישבת ויציגו את בקשתם המנומקת.

מתיישבים שקיבלו זכויות במגרש בהקצאה ראשונה לא יוכלו להעביר זכויות במגרש לפני תום תקופה של 5 שנים מיום קבלת הזכויות

דמי טיפול: אגרת בקשה לרישום הזכויות – 162 ₪.

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

אישור היישוב (טופס 1)
כספים אסורים- תצהיר אגודה 1 א'
כספים אסורים- תצהיר מתיישבים 1 ב'
שאלון למועמד (טופס2)
חוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש (טופס 3)

לחוזה ביישוב תל ציון, יש להתקשר לטלפון: 02-6204564
תצהיר שאין למתיישבים זכויות בנחלה ו/או בבית ו/או מגרש בהתיישבות הכפרית (טופס 9)