העברת זכויות בעקבות גירושין

 

 • העברה במסגרת פסק דין לגירושין

אם העברת הזכויות מפורטת בפסק דין לגירושין (או בהסכם הגירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין) יש להמציא את המסמכים הבאים:

 

 1. בקשה להעברת זכויות אגב גירושין (טופס 11) חתום על ידי אחד מבני הזוג וחתימתו מאושרדין – מקור.
 2. פסק דין לגירושין (או הסכם גירושין שקיבל תוקף ת על ידי עורך של פסק דין) – מקור או העתק מאושר על ידי עורך דין.
 3. תעודת גירושין – מקור או העתק מאושר על ידי עורך דין.
 4. טופס "כתב ויתור" (טופס 4) חתום על ידי בן הזוג המעביר – מקור.
 5. במקרה שנלקחה הלוואה מבנק למשכנתאות – יש להמציא את הסכמת הבנק להעברה -מקור.
 6. אישור המועצה המקומית / אזורית – מקור.
 7. חוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש (טופס 3) חתום על ידי בן הזוג הנעבר וחתימתו מאומתת על ידי עורך דין – 3 עותקים מקוריים.
 

דמי טיפול:        אגרת בקשה להעברת זכויות – 162 ₪

 

 

התשלום כולל רק רישום הזכויות

 

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

 

חשוב:

 

 1. מתיישבים שקיבל הלוואות מהחטיבה להתיישבות – העברת הזכויות מותנית בסילוק חוב הפיגורים להלוואות שקיבלו. בנוסף, סילוק ההלוואות שקיבלו או שיוסדר כי בן הזוג הנעבר יישא בכל החוב.
 2. מתן השירות מותנה בכך שאין מניעה משפטית. כגון: עיקול, צו מניעה וכדו'.
 
 • העברה שלא במסגרת פסק דין לגירושין 

אם העברת הזכויות אינה מפורטת בפסק דין לגירושין (או בהסכם הגירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין) – יש להמציא, בנוסף למסמכים המפורטים, גם אישורים סופיים של מס שבח ומס רכישה לפיהם שולמו המסים בגין העסקה או שהיא פטורה ממס – מקור. (על האישור כתוב: אישור לרישום בפנקסי המקרקעין).

 

החוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש (טופס 3)

לחוזה ביישוב תל ציון, יש להתקשר לטלפון: 02-6204564
טופס "כתב ויתור" (טופס 4)
בקשה להעברת זכויות אגב גירושין (טופס 11)