העברת זכויות במגרש למגורים ביישוב קהילתי ביהודה ושומרון

המיישבת אמונה על אכלוס היישובים שבטיפולה ולכן מקצה רק מגרש אחד למשפחה כדי שהמשפחה תתגורר בבית שנבנה על המגרש. המיישבת לא מסכימה שמשפחה תחזיק יותר ממגרש אחד,  כיון שהמגרש הנוסף לא ישמש את המשפחה למגוריה.

רק במקרים חריגים – כגון: המתיישבים עומדים לרכוש מגרש וטרם הצליחו למכור את המגרש הראשון –  תסכים המיישבת לכך שמשפחה תחזיק שני מגרשים. הסכמה כזו, אם תינתן, תינתן לזמן מוגבל ושלא יעלה על 18 חודשים, והמתיישבים יתחייבו למכור את המגרש הראשון במועד שתקבע המיישבת, ואף יידרשו לתת בטוחות להבטחת התחייבותם זו.

מתיישבים המבקשים לקבל מראש את הסכמת המיישבת כאמור יפנו במכתב למיישבת ויציגו את בקשתם המנומקת.

מתיישבים שקיבלו זכויות במגרש בהקצאה ראשונה לא יוכלו להעביר זכויות במגרש לפני תום תקופה של 5 שנים מיום קבלת הזכויות

לצורך העברת זכויות במגרש למגורים ביישוב קהילתי ביהודה ושומרון על המתיישבים להמציא את המסמכים הבאים:

המוכרים:

 • טופס "כתב ויתור" (טופס 4) חתום על ידי המוכרים וחתימתם מאומתת על ידי עורך דין – מקור.
 • אישור המועצה המקומית / אזורית  – מקור.
 • אישור האגודה להעברת הזכויות (טופס 5) – מקור.
 • אישור הבנק על סילוק השעבוד (במקרה שהמוכר נטל הלוואה מובטחת במשכנתה) – מקור.
 • אישור עורך הדין המטפל בעסקה כי העסקה הושלמה וכי המוכרים מבקשים לבצע את העברת הזכויות לקונה (טופס 6).
 • אישור סופי של מס שבח לפיו שולם המס בגין העסקה או שהיא פטורה ממס – מקור. (על האישור כתוב: אישור לרישום בפנקסי המקרקעין).
 • אם המוכר קיבל זכויותיו בהקצאה ראשונה – אישור סופי של מס רכישה לפיו שולם המס בגין העסקה או שהיא פטורה ממס – מקור. (על האישור כתוב: אישור לרישום בפנקסי המקרקעין).

הקונים:

 

 1. אישור היישוב (טופס 1) – מקור.
 2. שאלון למועמד (טופס 2) בצירוף תמונות של שני בני הזוג המתיישבים, חתום על ידי שני בני הזוג המתיישבים וחתום על ידי ועדת הקבלה האזורית – מקור.
 3. צילום של תעודות הזהות של שני בני הזוג המתיישבים בצירוף הספחים.
 4. אישור סופי של מס רכישה לפיו שולם המס בגין העסקה או שהיא פטורה ממס – מקור. (על האישור כתוב: אישור לרישום בפנקסי המקרקעין).
 5. חוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש (טופס 3) חתום על ידי שני בני הזוג הקונים וחתימתם מאומתת על ידי עורך דין – 2 עותקים מקוריים.
 6. תצהיר שאין למתיישבים זכויות בנחלה ו/או בבית ו/או במגרש בהתיישבות הכפרית בארץ ישראל (טופס 9) – מקור.

דמי טיפול: אגרת בקשה לרישום העברת הזכויות – 162 ₪.

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

                                              

התשלום כולל רק העברת הזכויות על שם הקונים

 

חשוב:

 1. מתיישב שקיבל הלוואות מהחטיבה להתיישבות – העברת הזכויות מותנית בסילוק ההלוואות שקיבל.
 2. ביצוע ההעברה מותנה בכך שאין מניעה משפטית. כגון: עיקול, צו מניעה וכדו'.
 3. בדירות שבניהול חברת שיכון ופיתוח בע"מ על המוכר להמציא גם את אישור חברה זו להעברת הזכויות.

חברת שיכון פיתוח בע"מ

כתובת: רחוב ארניה 32, תל אביב

טלפון:  03-5632638360

"כתב ויתור" (טופס 4)
אישור האגודה להעברת זכויות (טופס 5)
אישור עורך דין (טופס 6)
אישור היישוב (טופס 1)
שאלון למועמד (טופס 2)
חוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש (טופס 3)

לחוזה ביישוב תל ציון, יש להתקשר לטלפון: 02-6204564
תצהיר שאין למתיישבים זכויות בנחלה ו'או בבית ו'או במגרש בהתיישבות הכפרית (טופס 9)