טפסי חשבות

אישור עריכת ביטוח
טופס מורשי חתימה
טופס פתיחת ספק אישור בנק
כתב ערבות
תשלום על סמך העתק צילום חשבונית
חוזה חברה וקליטה תחום עירוני 2013 (העמוד האחרון כולל הסבר)
טופס השתתפות תחום עירוני
הזמנה לקניית שירותים
תנאים כלליים להספקת שירותים
הסבר למילוי חוזה חברה וקליטה עמותות 2013