חופש המידע

ממונה על חופש המידע – סמנכ"ל החטיבה: עו"ד ירון שיינין

מנהלת לשכה עופרה אברהם

טלפון 02-6202845, פקס 02-6202838

yarons@wzo.org.il

כתובת המלך ג"ורג" 48 ירושלים 91000

החטיבה להתיישבות שבהסתדרות הציונית העולמית (להלן: "החטיבה להתיישבות") היא חלק מן המוסדות הלאומיים ומעוגנת מוסדית בהיסטוריה חשובה ומשמעותית של הציונות ובניין הארץ.

החטיבה להתיישבות מהווה זרוע ביצועית למימוש מדיניותה של ממשלת ישראל בפיתוח ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית.

במשך כל עשרות שנות קיומה, ביצעה החטיבה משימות התיישבות לאומיות שהוטלו עליה על ידי ממשלת ישראל: הקמת מאות יישובים, פיתוחם וביסוסם, הכנת תכניות לפיתוח עיבוי ואכלוס המרחב הכפרי.

לאחרונה, חוקקה כנסת ישראל את חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל (תיקון מס´ 2), התשע"ו, 2015 (להלן: "חוק המעמד") בה נקבע כי מדינת ישראל מכירה בייחודה של החטיבה להתיישבות כבעלת יכולת מקצועית מוכחת בתחום פיתוח ההתיישבות בארץ ישראל.

בהתאם לכך, קובע החוק כי ממשלת ישראל רשאית לאצול לחטיבה להתיישבות מסמכויותיה בתחום ההתיישבות ובתחומים נוספים שנמנו באמנה שנכרתה בין ממשלת ישראל להסתדרות הציונית העולמית.

כמו כן קובע חוק המעמד כי במסגרת הפעלת הסמכויות שהואצלו לחטיבה במסגרת החוק, בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים, תיכלל החטיבה להתיישבות בחוק חופש המידע התשנ"ח 1998 (להלן: "חוק חופש המידע"), כ"רשות ציבורית".

לפיכך, בהתאם להוראות חוק זה, לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות להגיש בקשה לקבלת מידע מהחטיבה להתיישבות בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים של החטיבה להתיישבות בהתאם להוראות שבחוק חופש המידע ובתקנות שהותקנו לה.

לקבלת מידע על החטיבה להתיישבות בהתאם לחוק חופש המידע (1998), יש לשלם אגרה. נא ללחוץ כאן לקישור לאתר התשלומים הממשלתי לצורך מילוי טופס בקשה ותשלום האגרה.

נא ללחוץ כאן להפעלת מצגת המרכזת מידע על החטיבה להתיישבות

 

החלטת ממשלה מס' 1998 מתאריך 09.10.2016
מכתב מלווה חופש המידע
התקשריות החטיבה 2015
התקשרויות החטיבה 2016
מכתב ראשי מועצות לראש הממשלה
פניית ראשי רשויות ליועץ המשפטי לממשלה