הקצאה ראשונה של מגרש למגורים ביישוב קהילתי ביהודה ושומרון

לצורך קבלת זכויות במגרש למגורים ביישוב קהילתי ביהודה ושומרון על המתיישבים להמציא את המסמכים הבאים:

מסמכים:

  1. אישור היישוב (טופס 1) – מקור.
  1. שאלון למועמד (טופס 2) בצירוף תמונות של שני בני הזוג המתיישבים, חתום על ידי שני בני הזוג המתיישבים וחתום על ידי ועדת הקבלה האזורית – מקור.
  1. צילום של תעודות הזהות של שני בני הזוג המתיישבים בצירוף הספחים.
  1. חוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש (טופס 3) חתום על ידי שני בני הזוג המתיישבים וחתימתם מאומתת על ידי עורך דין – 3 עותקים מקוריים.
  1. תצהיר שאין למתיישבים זכויות בנחלה ו/או בבית ו/או במגרש בהתיישבות הכפרית בארץ ישראל (טופס 9) – מקור.
  1. אישור המועצה המקומית / אזורית  – מקור.

 

דמי טיפול: אגרת בקשה לרישום הזכויות – 159 ₪.

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

אישור היישוב (טופס 1)
כספים אסורים- תצהיר אגודה 1 א'
כספים אסורים- תצהיר מתיישבים 1 ב'
שאלון למועמד (טופס2)
חוזה בר רשות ביישוב קהילתי ביו"ש (טופס 3)

לחוזה ביישוב תל ציון, יש להתקשר לטלפון: 02-6204564
תצהיר שאין למתיישבים זכויות בנחלה ו/או בבית ו/או מגרש בהתיישבות הכפרית (טופס 9)