בקשה לרישום הערה על מכר

מוכרים ו/או קונים שחתמו על חוזה להעברת זכויות ומבקשים לרשום את הדבר, ימציאו טופס "בקשה לרישום הערה על מכר" (טופס 8) חתום על ידי כל הצדדים וחתימתם מאושרת על ידי עורך דין – מקור.

 

אם רק אחד הצדדים חותם על הבקשה – יש לצרף לבקשה העתק של הסכם המכר, כשהוא מאושר על ידי עורך דין כמתאים למקור.

כמו כן, יש לצרף תצהיר מגרש אחד (טופס 9)

 

דמי טיפול: אגרת בקשה לרישום הערה על עסקה – 162 ₪

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

 

התשלום כולל רק את רישום הערה

 

בקשה לרישום הערה על מכר (טופס 8)
בקשת הזכאים על רישום הערה לצורך בהסכמה (טופס 8 ב')
תצהיר מגרש אחד (טופס 9)